icon icon
Số 4 Đường Yên Sở, Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Tìm kiếm

Văn bản luật

Luật viên chức

13/03/2024
0 bình luận

STT Tên văn bản Nơi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm 1 Luật viên chức   52/2019/QH14 04/01/2021

Xem thêm

Luật vệ sinh an toàn thực phẩm

13/03/2024
0 bình luận

STT Tên văn bản Nơi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm 1 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế   155/2018/NĐ-CP 12/11/2018 2 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm   115/2018/NĐ-CP 04/09/2018 3 Luật vệ sinh an toàn thực phẩm   55/2010/QH12 25/09/2010

Xem thêm

Luật giao thông

13/03/2024
0 bình luận

STT Tên văn bản Nơi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm 1 Luật giao thông đường bộ   23/2008/QH12 13/11/2008

Xem thêm

Luật giáo dục

13/03/2024
0 bình luận

STT Tên văn bản Nơi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm 1 Luật giáo dục   43/2019/QH14 14/06/2019

Xem thêm

Các luật khác

13/03/2024
0 bình luận

STT Tên văn bản Nơi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm 1 Luật Lao động   10/2012/QH13 18/06/2012 2 Luật bảo vệ môi trường 2020   72/2020/QH14 17/11/2020 3 Luật thi đua khen thưởng   05/VBHN-VPQH 27/09/2012 4 Luật công đoàn   12/2012/QH13 20/06/2012 5 Luật bình đẳng giới   73/2006/QH11 04/01/2021 6 Luật bảo vệ trẻ em     12/08/1991 7 Luật phòng cháy, chữa cháy   27/2001/QH10 29/0...

Xem thêm