icon icon
Số 4 Đường Yên Sở, Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Tìm kiếm

Các luật khác

Người đăng: TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ - 13/03/2024
STT Tên văn bản Nơi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Luật Lao động   10/2012/QH13 18/06/2012
2 Luật bảo vệ môi trường 2020   72/2020/QH14 17/11/2020
3 Luật thi đua khen thưởng   05/VBHN-VPQH 27/09/2012
4 Luật công đoàn   12/2012/QH13 20/06/2012
5 Luật bình đẳng giới   73/2006/QH11 04/01/2021
6 Luật bảo vệ trẻ em     12/08/1991
7 Luật phòng cháy, chữa cháy   27/2001/QH10 29/06/2001
8 Luật bảo vệ môi trường   55/2014/QH13 17/07/2014