icon icon
Số 4 Đường Yên Sở, Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Tìm kiếm

Các luật khác

STT Tên văn bản Nơi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Luật Lao động   10/2012/QH13 18/06/2012
2 Luật bảo vệ môi trường 2020   72/2020/QH14 17/11/2020
3 Luật thi đua khen thưởng   05/VBHN-VPQH 27/09/2012
4 Luật công đoàn   12/2012/QH13 20/06/2012
5 Luật bình đẳng giới   73/2006/QH11 04/01/2021
6 Luật bảo vệ trẻ em     12/08/1991
7 Luật phòng cháy, chữa cháy   27/2001/QH10 29/06/2001
8 Luật bảo vệ môi trường   55/2014/QH13 17/07/2014