icon icon
Số 4 Đường Yên Sở, Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Tìm kiếm

Mẫu đơn xin chuyển trường

Người đăng: TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ - 13/03/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)

 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường1...................................................................................................

- Hiệu trưởng trường2...................................................................................................

Tôi tên là:......................................................................................................................

Hiện trú tại:...................................................................................................................

Số điện thoại:................................. Địa chỉ email (nếu có):.........................................

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh: .......................................  Ngày tháng năm sinh:..........................................

Là học sinh lớp:............................. Trường3................................................................

Kết quả cuối năm học:...................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường4.....................................

............................................................................................................................... về học lớp ............ năm học ....................... tại trường...............................................................

........................................................................................................................................

Lý do:............................................................................................................................ .

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Trân trọng cảm ơn.

……..., ngày .... tháng .... năm ........

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

                                                                                               ………………………..……………

 

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến6

Ý kiến của trường chuyển đi7

 

 

                                                                                           

 

Hướng dẫn ghi mẫu đơn

1 Tên trường nơi chuyển đi;

2 Tên trường nơi chuyển đến;

3 Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

6 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu

7 Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: