icon icon
Số 4 Đường Yên Sở, Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Tìm kiếm

Đường dây nóng trực tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 - 2022

Người đăng: TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ - 12/03/2024

            UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ                               Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

                                                                                      Yên Sở, ngày 5 tháng 7 năm 2021

 

                                                           THÔNG BÁO

                 Đường dây nóng trực tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 - 2022

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Vân Anh

Hiệu trưởng

0948109961

(02439993771)

2

Nguyễn Thị Ngọc Quý

Phó hiệu trưởng

0986935422

(02439993774)

3

Nguyễn Thị Loan

 

Phó hiệu trưởng

0983390086

 

                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    

                                                                                  Nguyễn Thị Vân Anh

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: