icon icon
Số 4 Đường Yên Sở, Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Tìm kiếm

Công khai quyết định kiện toàn Ban tiếp công dân năm học 2022-2023

Người đăng: TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ - 13/03/2024

UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ

 

 
   
 

Số: 227/QĐ-THYS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Yên Sở, ngày 29 tháng 11 năm 2022

                                                            

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban tiếp công dân năm học 2022 – 2023.

––––––––––––––––––
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều 11 Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Luật tiếp công dân 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/4/214 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp và Kế hoạch nhiệm vụ năm học của trường Tiểu học Yên Sở;

          Xét năng lực công tác của cán bộ, giáo viên nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban tiếp công dân năm học 2022 – 2023 gồm 07 ông/bà (có danh sách kèm theo).

 Điều 2. Ban tiếp công dân tham mưu giúp Chi uỷ và Ban giám hiệu lãnh đạo nhà trường chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các bộ phận trong trường học thực hiện tốt Quy chế tiếp công dân và các công việc có liên quan. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Nhiệm vụ của các thành viên do trưởng ban trực tiếp phân công.

Điều 3. Tổ Văn phòng và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                                         

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Phòng GD-ĐT (để b/c);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Hà

 

 

DANH SÁCH

Ban tiếp công dân năm học 2022 – 2023.

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 227/QĐ-THYS ngày 29/11/2022)

 

1. Bà Phạm Thị Hà -  Hiệu trưởng -  Trưởng ban.

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quý -  Phó Hiệu trưởng – CTCĐ - Phó Ban TT.

3. Bà Nguyễn Thị Loan - Phó Hiệu trưởng - Phó ban.

4. Bà Nguyễn Thị Nga – Trưởng ban TTND - Thành viên.

5. Bà Lê Thị Thu Nga - TPT – Thành viên.

6. Bà Nguyễn Thuỳ Trang - Bí thư Chi đoàn - Thành viên.

7. Bà Nguyễn Thị Năm - Văn thư TQ – Thư ký.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: