icon icon
Số 4 Đường Yên Sở, Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Tìm kiếm

Công khai kế hoạch tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo năm học 2022-2023

Người đăng: TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ - 13/03/2024

UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ

Số: 228/KH-THYS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Yên Sở, ngày 29 tháng 11 năm 2022

    

KẾ HOẠCH

Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại - tố cáo năm học 2022 – 2023.

–––––––––––––––––––

 

Căn cứ Luật khiếu nại 2011; Luật tiếp công dân 2013; Luật tốt cáo 2018;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/4/214 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân;

Căn cứ Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

Căn cứ Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo;

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo và Luật khiếu nại, tố cáo hiện hành;

Trường Tiểu học Yên Sở xây dựng Kế hoạch tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm học 2022 - 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Hướng dẫn công dân, cán bộ, giáo viên, công nhân viên thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo và thực hiện nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật;

- Tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh góp ý những vấn đề có liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác quản lý điều hành của trường Tiểu học Yên Sở;

- Tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Sở để xem xét, giải quyết hoặc trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

- Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo đúng pháp luật. Tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả lời kết quả đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, đúng thời gian theo quy định của pháp luật;

- Giải quyết khiếu nại tố cáo công khai minh bạch, chính xác, kịp thời.

- Thủ tục tiếp nhận đơn giản, thuận tiện;

- Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Hiệu trưởng nhà trường

- Phối hợp với Công đoàn triển khai, tuyên tuyền, quán triệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về Căn cứ Luật khiếu nại 2011; Luật tiếp công dân 2013; Luật tốt cáo 2018; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/4/214 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân; Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo; Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo và Luật khiếu nại, tố cáo hiện hành; thông tin các chế độ chính sách… để giáo viên nắm được các quyền và nghĩa vụ của mình; trao đổi kỹ năng tiếp nhận và phản ánh những khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

- Bố trí địa điểm tiếp công dân, phải công khai lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân; phải có sổ theo dõi tiếp công dân và thực hiện đúng quy trình tiếp công dân theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

- Triển khai kế hoạch công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị.

- Thành lập tổ tiếp dân, phân công trách nhiệm tổ tiếp dân.

- Tổ chức các cuộc đối thoại, lắng nghe trong giáo viên, nhân viên, học sinh ít nhất (1 lần/Học kỳ).

- Phát huy vai trò giám sát của Chi bộ cơ quan, Công đoàn và của Ban thanh tra nhân dân.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ và tiếp dân thường xuyên, xử lý đúng thời hạn các đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo tiếp nhận được. Tập trung rà soát, phân loại các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đồng thời kiên quyết xử lý những người lợi dụng dân chủ để vu khống và khiếu nại, tố cáo trái quy định của pháp luật không để tình trạng khiếu nại vượt cấp, đông người.

- Các vụ việc không thuộc thẩm quyền phải hướng dẫn chu đáo để công dân thực hiện Khiếu nại, Tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Các vụ việc đã có quyết định giải quyết nhưng công dân vẫn không đồng ý và tiếp tục khiếu kiện, cần phải thận trọng xem xét, xác minh lại; nếu vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật thì có văn bản trả lời công dân theo quy định.

Thành lập/kiện toàn Ban tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trường Tiểu học Yên Sở  năm học 2022 - 2023 gồm:

1. Bà Phạm Thị Hà -  Hiệu trưởng -  Trưởng ban;

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quý -  Phó Hiệu trưởng – CTCĐ - Phó Ban;

3. Bà Nguyễn Thị Loan - Phó Hiệu trưởng - Phó ban;

4. Bà Nguyễn Thị Nga – Trưởng ban TTND - Thành viên;

5. Bà Lê Thị Thu Nga - TPT – Thành viên;

6. Bà Nguyễn Thuỳ Trang - Bí thư Chi đoàn - Thành viên;

7. Bà Nguyễn Thị Năm - Văn thư TQ - Thành viên.

- Thời gian tiếp công dân: Chiều thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định) từ 14h00p đến 16h45p.

- Ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ, nhà trường vẫn thực hiện việc tiếp công dân trong trường hợp yêu cầu khẩn thiết theo quy định hiện hành của pháp luật. Hoặc tiếp nhận những ý kiến đóng góp của công dân qua hòm thư góp ý và qua các số điện thoại: 0433.669.925.

- Địa điểm tiếp công dân: Tại Văn phòng tầng 1 trường Tiểu học Yên Sở. 

2. Đối với Giáo viên

- Thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định về khiếu nại, tố cáo. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khiếu nại tố cáo sai sự thật.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Tháng 11/2022: Xây dựng kế hoạch và nộp kế hoạch về phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Đức. Thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo theo kế hoạch. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của thủ trưởng đơn vị về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có).

- Tháng 5/2023: Tổ chức tổng kết về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trên đây là Kế hoạch công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo năm học 2022 - 2023 của trường Tiểu học Yên Sở. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- PhòngGD&ĐT Hoài Đức (để b/c);

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Hà

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: