Công văn về việc

Khảo sát trực tuyến sự Hài lòng

của người dân, tổ chức đối với

4 dịch vụ công:

 

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

Cấp giấy phép xây dựng

Giáo dục công

Y tế công

Ngày ban hành:
06/10/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực