UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ                               Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

 

                                                                                      Yên Sở, ngày 20 tháng 5 năm 2020 

 

THÔNG BÁO

Đường dây nóng trực tuyển sinh vào lớp 1 năm học2020 - 2021

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Vân Anh

Hiệu trưởng

0948109961

(02439993771)

2

Nguyễn Thị Ngọc Quý

Phó hiệu trưởng

0986935422

(02439993774)

 

                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     (đã ký)

 

 

 

 

                                                                                     Nguyễn Thị Vân Anh